W lipcu i sierpniu laboratorium czynne w poniedziałki , środy i piątki.


Medycyna Specjalistyczna sp. z o.o.


Nasza firma zajmująca się działalnością leczniczą wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036026 i jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Działamy na podstawie:
1. ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej,
2. ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta,
3. aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji zawartych w ustawach wymienionych w punktach 1 i 2,
4. ustawy kodeksu spółek handlowych,

Naszym podstawowym zadaniem jest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów wymagających całodobowej opieki, pacjentów wymagających pomocy doraźnej oraz specjalistycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych w trybie ambulatoryjnym.

Nigdy nie odmawiamy pomocy osobie, która potrzebuje jej natychmiast ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

Pomocy naszym pacjentom udziela tylko i wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny, posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym i oczekiwaniom naszych pacjentów podejmujemy działania zmierzające do podnoszenia jakości świadczonych usług, w szczególności poprzez monitorowanie jakości udzielanych świadczeń, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz dbałość o zachowanie praw pacjentów.

Świadczenia zdrowotne w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne są udzielanie w budynku szpitali, z którymi Podmiot leczniczy zawarł umowy cywilno- prawne.
Niezbędne do procesu leczniczego badania diagnostyczne, które nie mogą być wykonane na miejscu, wykonuja dla nas specjalizujące się w tym zakresie podmioty. Przed skierowaniem na badania diagnostyczne każdorazowo informujemy pacjenta o miejscu wykonania badań diagnostycznych.

Naszych pacjentów leczemy w specjalistycznych poradniach:
1) poradnia stomatologiczna,
2) poradnia ginekologiczno- położnicza,
3) poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,
4) poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
5) gabinet medycyny pracy,
6) poradnia leczenia bólu,
7) poradnia POZ dla dzieci,
8) poradnia dermatologiczna dla zapisanych pacjentów do przychodni,
9) poradnia alergologiczna dla dorosłych.
10) poradnia alergologiczna dla dzieci,
11) pracownia endoskopii,
12) poradnia prowadząca leczenie pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych dla dorosłych,
13) poradnia prowadząca leczenie pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych dla dzieci,
14) poradnia urologiczna,
15) Ośrodki Wentylacji Domowej działające na terenie wielu województw naszego kraju

Posiadamy także:
1) gabinet zabiegowy,
2) punkt szczepień,
3) gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
4) gabinet położnej środowiskowo- rodzinnej,
5) gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Z poradni zapewniających ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne korzystają pacjenci niewymagający leczenia szpitalnego.

Nasze poradnie udzielają w większości bezpłatnych świadczeń zdrowotnych tylko na podstawie dokumentu tożsamosci.

W swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w bardzo szerokim zakresie.